கணித அறிவியல் தமிழ் இதழ்

கணிதவாணி குழுமத்தில் இணைய விருப்பம் இருப்பின் அருகில் உள்ள படத்தைப் பயன்படுத்தி எங்களது புலணத்தில் இனைந்து கொள்ளலாம்.

If you are willing to join our KANITHAVAANI Team, just scan the QR code and join us our whatsapp group.

ஆசிரியர், கணிதவாணி,

165 / A1, ஸ்ரீபதி நகர் விரிவாக்கம்,

முதல் வீதி, நஞ்சுண்டாபுரம்,

கோயமுத்தூர் - 641036.